Bài 12. Lệnh break và continue

Read Time:47 Second

Lệnh break và continue dùng để xử lý trong trường hợp muốn thoát khỏi vòng lặp với một điều kiện ngoài điều kiện chung của vòng lặp bình thường.

Ví dụ sử dụng break:

for val in "Học để biết":
  if val == "b":
    break
  print(val)
print("Kết thúc.")
input()

Output: Chương trình gặp chữ “b” sẽ thoát khỏi vòng lặp

H

c

đ

Kết thúc.

Ví dụ sử dụng continue:

for val in "Học để biết":
  if val == " ":
    continue
  print(val)
print("Kết thúc.")
input()

Output: chương trình gặp khoảng trắng sẽ bỏ qua để thực thi tiếp vòng lặp

H

c

đ

b

i

ế

t

Kết thúc.

Ngoài ra còn có lệnh pass dùng để thoát khỏi một hàm hay vòng lặp (không thực thi hàm hay vòng lặp đó trong chương trình.

Ví dụ:

for val in sequence:
  pass
# Hoặc
def function(args):
  pass
# Hoặc
class Example:  pass

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Trả lời

Previous post Bài 11. Cấu trúc lặp với while
Next post Bài 13. Hàm