Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

1. các kiểu dữ liệu chuẩn

Có 4 kiểu dữ liệu chuẩn trong pascal: kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự và kiểu logic

  1. kiểu nguyên:
KiểuBộ nhớ lưu trữ 1 giá trịPhạm vi giá trị
Byte (dương)1 byteTừ 0 đến 255
Integer (âm, dương)2 byteTừ -215 đến 215-1
Word (dương)2 byteTừ 0 đến 216-1
Longint (âm, dương)4 byteTừ -231 đến 231-1
  1. kiểu thực:
KiểuBộ nhớ lưu trữ 1 giá trịPhạm vi giá trị
Real6 byte0 hoặc có giá trị tuyệt đối nằm trong phạm vi từ10-38 đến 1038
extended10 byte0 hoặc có giá trị tuyệt đối nằm trong phạm vi từ10-4932 đến 104932
  1. kiểu kí tự:
KiểuBộ nhớ lưu trữ 1 giá trịPhạm vi giá trị
Char1 byte256 kí tự trong bộ mã ASCII
  1. kiểu logic:
KiểuBộ nhớ lưu trữ 1 giá trịPhạm vi giá trị
boolean1 byteTrue hoặc False

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi