Bài 5: Khai báo biến

1. khai báo biến:

Cú pháp:

Var <danh sách biến>:<kiểu dữ liệu>;

–          danh sách biến: là 1 hoặc nhiều biến cách nhau bởi dấu phẩy

–          kiểu dữ liệu: thường là kiểu dữ liệu chuẩn hoặc kiểu dữ liệu do người lập trình định nghĩa.

VD: Var a,b,c,x1,x2,delta:Byte;

Ta có thể khai báo nhiều biến và nhiều kiểu dữ liệu khác nhau theo cách dưới đây:

Var <danh sách biến 1>:<kiểu dữ liệu 1>;
<danh sách biến 2>:<kiểu dữ liệu 2>;
…………………………………

VD:

Var min,max:integer;

                KT:boolean;

                 a,b:real;

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi