Bài 30. Xây dựng ngoại lệ

03/08/2021 admin 0

Trong lập trình Python, các ngoại lệ phát sinh khi lỗi logic. Ta cũng có thể sinh các ngoại lệ theo cách thủ công bằng cách sử dụng từ khóa raise.

Bài 29. Xử lý ngoại lệ

03/08/2021 admin 0

Trong bài này chúng ta tìm tìm hiểu cách xử lý các ngoại lệ trong chương trình Python bằng câu lệnh try, exception và finally.

Bài 28. Ngoại lệ

03/08/2021 admin 0

Một chương trình python sẽ dừng lại ngay khi nó gặp lỗi nếu chưa được khắc phục. Những lỗi này có thể được phân thành 2 loại:

  • Lỗi cú pháp
  • Lỗi logic (Ngoại lệ)

Bài 27. Quản lý file và folder

03/08/2021 admin 0

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu về quản lý tệp và thư mục bằng Python, cách tạo một thư mục, đổi tên, liệt kê tất cả các thư mục và làm việc với thư mục.

Bài 26. Đọc và ghi file

03/08/2021 admin 0

Việc đọc và ghi tệp chúng ta đã được tìm hiểu ở bài 8 chương I. Trong bài này sẽ trình bày chi tiết hơn một số vấn đề liên quan đến việc đọc và ghi tệp trong Python.