Bài 30. Xây dựng ngoại lệ

03/08/2021 admin 0

Trong lập trình Python, các ngoại lệ phát sinh khi lỗi logic. Ta cũng có thể sinh các ngoại lệ theo cách thủ công bằng cách sử dụng từ khóa raise.

Bài 29. Xử lý ngoại lệ

03/08/2021 admin 0

Trong bài này chúng ta tìm tìm hiểu cách xử lý các ngoại lệ trong chương trình Python bằng câu lệnh try, exception và finally.

Bài 28. Ngoại lệ

03/08/2021 admin 0

Một chương trình python sẽ dừng lại ngay khi nó gặp lỗi nếu chưa được khắc phục. Những lỗi này có thể được phân thành 2 loại:

  • Lỗi cú pháp
  • Lỗi logic (Ngoại lệ)

Bài 27. Quản lý file và folder

03/08/2021 admin 0

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu về quản lý tệp và thư mục bằng Python, cách tạo một thư mục, đổi tên, liệt kê tất cả các thư mục và làm việc với thư mục.

Bài 26. Đọc và ghi file

03/08/2021 admin 0

Việc đọc và ghi tệp chúng ta đã được tìm hiểu ở bài 8 chương I. Trong bài này sẽ trình bày chi tiết hơn một số vấn đề liên quan đến việc đọc và ghi tệp trong Python.

Bài 25. Dữ liệu kiểu dictionary

28/07/2021 admin 0

Kiểu từ điển (dict) trong Python là một tập hợp các phần tử không có thứ tự. Mỗi phần tử của dict có một cặp khóa : giá trị (key : value).

Dict được khai báo nằm trong cặp ngoặc nhọn giống như set {}. Việc truy xuất giá trị phần tử sẽ được thực hiện thông qua khóa (key).

Bài 24. Dữ liệu kiểu set

28/07/2021 admin 0

Set là một tập hợp các phần tử không có thứ tự. Mọi phần tử trong set là duy nhất (không trùng lặp) và bất biến (không thể thay đổi). Phần tử của set có thể có kiểu dữ liệu bất kỳ trừ list và chính nó.

Bài 23. Dữ liệu kiểu tuple

28/07/2021 admin 0

Tuple trong Python tương tự như list. Sự khác biệt giữa hai kiểu dữ liệu này là tuple không thể thay đổi các phần tử khi nó đã được gán còn list thì có thể thay đổi.