Bài 4. Nhập, xuất dữ liệu

01/07/2021 admin 0

Để in dữ liệu ra màn hình ta sử dụng câu lện print(). Ví dụ

print('In dòng này ra màn hình ')a = 5print('Giá trị được gán cho a là', a)input()