§1. KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Lưu ý

Python là một ngôn ngữ lập trình phiên dịch (Interpreter Language), tức là không cần build thành file thực thi mà chạy trực tiếp. (Pascal và C++ phải build trước khi thực thi).

Các nội dung còn lại được trình bày của phần này trong SGK Tin học 11 là phù hợp với Python.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi