Bài 21. Dữ liệu kiểu string

Một xâu (string – chuỗi) là một dãy các ký tự. Một ký tự chỉ đơn giản là một biểu tượng (một lần nhấn phím). Ví dụ, ngôn ngữ tiếng Anh có 26 ký tự.

Máy tính không xử lý các ký tự, chúng xử lý các số (nhị phân). Mặc dù ta có thể nhìn thấy các ký tự trên màn hình của mình, nhưng bên trong nó vẫn được lưu trữ và thao tác dưới dạng kết hợp của 0 và 1.

Bài 19. Package

Package là thư mục chứa các module và các tệp dữ liệu khác. Thư mục được gọi là Package trong Python phải chứa tệp có tên __init__.py . Tệp này có thể là một tệp trống hoặc ta có thể đặt mã khởi tạo cho package đó.
Thư mục có thể chứa các thư mục con và tệp; tương tự như vậy, một Package có thể có các package con và các module.

Sử dụng Package
Ta có thể nhập các module từ các package bằng toán tử dấu chấm (.).
Ví dụ: nếu chúng ta muốn nhập module start sau đó gọi hàm select_difficulty() trong ví dụ trên, nó có thể được thực hiện như sau:
import Game.Level.start
Game.Level.start.select_difficulty(2)
Cách khác, ta có thể viết lệnh gọi hàm ngắn hơn với phương thức import khác như sau:
from Game.Level import start
start.select_difficulty(2)
Hoặc
from Game.Level.start import select_difficulty
select_difficulty(2)

Bài 18. Module

Một module (đọc là mô-đun) là một file chứa mã Python, ví dụ file vidumodule.py là một module và module này có tên là vidumodule (tên module là tên file).

Chúng ta sử dụng các module để chia nhỏ các chương trình lớn thành các tệp nhỏ để dễ quản lý và sắp xếp. Đồng thời sử dụng module cho phép ta dùng lại các hàm đã xây dựng mà không phải viết lại.