Bài 25. Dữ liệu kiểu dictionary

28/07/2021 admin 0

Kiểu từ điển (dict) trong Python là một tập hợp các phần tử không có thứ tự. Mỗi phần tử của dict có một cặp khóa : giá trị (key : value).

Dict được khai báo nằm trong cặp ngoặc nhọn giống như set {}. Việc truy xuất giá trị phần tử sẽ được thực hiện thông qua khóa (key).

Bài 24. Dữ liệu kiểu set

28/07/2021 admin 0

Set là một tập hợp các phần tử không có thứ tự. Mọi phần tử trong set là duy nhất (không trùng lặp) và bất biến (không thể thay đổi). Phần tử của set có thể có kiểu dữ liệu bất kỳ trừ list và chính nó.

Bài 23. Dữ liệu kiểu tuple

28/07/2021 admin 0

Tuple trong Python tương tự như list. Sự khác biệt giữa hai kiểu dữ liệu này là tuple không thể thay đổi các phần tử khi nó đã được gán còn list thì có thể thay đổi.

Bài 21. Dữ liệu kiểu string

28/07/2021 admin 0

Một xâu (string – chuỗi) là một dãy các ký tự. Một ký tự chỉ đơn giản là một biểu tượng (một lần nhấn phím). Ví dụ, ngôn ngữ tiếng Anh có 26 ký tự.

Máy tính không xử lý các ký tự, chúng xử lý các số (nhị phân). Mặc dù ta có thể nhìn thấy các ký tự trên màn hình của mình, nhưng bên trong nó vẫn được lưu trữ và thao tác dưới dạng kết hợp của 0 và 1.

Bài 20. Dữ liệu kiểu số

28/07/2021 admin 0

Python có 2 loại dữ liệu số học gồm số nguyên, số thực (dấu phẩy động) và số phức. Cùng xem qua các ví dụ dưới đây về các kiểu dữ liệu số:

Bài 19. Package

28/07/2021 admin 0

Package là thư mục chứa các module và các tệp dữ liệu khác. Thư mục được gọi là Package trong Python phải chứa tệp có tên __init__.py . Tệp này có thể là một tệp trống hoặc ta có thể đặt mã khởi tạo cho package đó.
Thư mục có thể chứa các thư mục con và tệp; tương tự như vậy, một Package có thể có các package con và các module.

Sử dụng Package
Ta có thể nhập các module từ các package bằng toán tử dấu chấm (.).
Ví dụ: nếu chúng ta muốn nhập module start sau đó gọi hàm select_difficulty() trong ví dụ trên, nó có thể được thực hiện như sau:
import Game.Level.start
Game.Level.start.select_difficulty(2)
Cách khác, ta có thể viết lệnh gọi hàm ngắn hơn với phương thức import khác như sau:
from Game.Level import start
start.select_difficulty(2)
Hoặc
from Game.Level.start import select_difficulty
select_difficulty(2)

Bài 18. Module

28/07/2021 admin 0

Một module (đọc là mô-đun) là một file chứa mã Python, ví dụ file vidumodule.py là một module và module này có tên là vidumodule (tên module là tên file).

Chúng ta sử dụng các module để chia nhỏ các chương trình lớn thành các tệp nhỏ để dễ quản lý và sắp xếp. Đồng thời sử dụng module cho phép ta dùng lại các hàm đã xây dựng mà không phải viết lại.