Bài 5. Toán tử và lệnh gán

1. Toán tử số học

OperatorMeaningExample
+Cộngx + y+ 2
Trừx – y- 2
*Nhânx * y
/Chiax / y
%Lấy phần dư của phép chia (mod)x % y
//Lấy phần nguyên của phép chia (div)x // y
**Lỹ thừax**y (xy)

Ví dụ:

x = 19
print('x =',x)
y = 4 
print('y =',y)
print('x + y =',x+y)
print('x - y =',x-y)
print('x * y =',x*y)
print('x / y =',x/y)
print('x // y =',x//y)
print('x % y =',x%y)
print('x ** y =',x**y)

Output:

x = 19

y = 4

x + y = 23

x – y = 15

x * y = 76

x / y = 4.75

x // y = 4

x % y = 3

x ** y = 130321

2. Toán tử so sánh

OperatorMeaningExample
>Lớn hơnx > y
<Nhỏ hơnx < y
==Bằngx == y
!=Khácx != y
>=Lớn hơn hoặc bằngx >= y
<=Nhỏ hơn hoặc bằngx <= y

Ví dụ:

x = 10
y = 12
print('x > y is',x>y)
print('x < y is',x<y)
print('x == y is',x==y)
print('x != y is',x!=y)
print('x >= y is',x>=y)
print('x <= y is',x<=y)

Output:

x > y is False

x < y is True

x == y is False

x != y is True

x >= y is False

x <= y is True

3. Toán tử logic

OperatorMeaningExample
andVà: True khi cả hai đều Truex and y
orHoặc: True nếu một trong hai là Truex or y
notKhông: True khi Falsenot x

Ví dụ:

x = True
y = False
print('x and y is',x and y)
print('x or y is',x or y)
print('not x is',not x)

Output:

x and y is False

x or y is True

not x is False

4. Toán tử bitwise

Toán tử bitwise dùng để làm việc với các toán hạng nhị phân.

Ví dụ, với x = 10 (0000 1010) và y = 4 (0000 0100)

OperatorMeaningExample
&Bitwise ANDx & y
|Bitwise ORx | y
~Bitwise NOT~x
^Bitwise XORx ^ y
>>Bitwise dịch phảix >> 2 (dịch phải 2 bít)
<<Bitwise dịch trái (chuyển tráix << 2 (dịch trái 2 bít)
x = 10
print('x =',x)
y = 4
print('x',y)
print('x & y =',x&y)
print('x | y =',x|y)
print('~x =',~x)
print('x ^ y =',x^y)
print('x >> 2 =',x>>2)
print('x << 2 =',x<<2)
input()

Output:

x = 10 x 4

x & y = 0

x | y = 14

~x = -11

x ^ y = 14

x >> 2 = 2

x << 2 = 40

5. Toán tử gán

OperatorExampleEquivalent to
=x = 5x = 5
+=x += 5x = x + 5
-=x -= 5x = x – 5
*=x *= 5x = x * 5
/=x /= 5x = x / 5
%=x %= 5x = x % 5
//=x //= 5x = x // 5
**=x **= 5x = x ** 5
&=x &= 5x = x & 5
|=x |= 5x = x | 5
^=x ^= 5x = x ^ 5
>>=x >>= 5x = x >> 5
<<=x <<= 5x = x << 5

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi