[22-23 KNTT]Bài 1. Thông tin và xử lý thông tin

28/09/2022 admin 0

Bài 1 được thực hiện trong thời lượng 2 tiết

Thông tin là ý nghĩa của dữ liệu. Dữ liệu là các yếu tố thể hiện, xác định thông tin. Thông tin và dữ liệu có tính độc lập tương đối. Cùng một thông tin có thể được thể hiện bởi nhiều loại dữ liệu khác nhau. Ngược lại, một dữ liệu có thể mang nhiều thông tin khác nhau.

Bộ sách GDPT 2018

03/01/2022 admin 0

Xin gửi đến quý Thầy Cô giáo trọn 3 bộ sách GDPT 2018 gồm: Bộ sách Cánh Diều, Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ sách Chân trời sáng tạo.