Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Để có thể thực hiện chương trình được viết bằng một ngôn ngữ lập trình, ta cần soạn thảo, sử dụng chương trình dịch để dịch chương trình đó sang ngôn ngữ máy. Các hệ thống lập trình cụ thể thường cung cấp phần mềm phục vụ cho việc soạn thảo, dịch và hiệu chỉnh chương trình.
Trong nội dung bài học Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về cách soạn thảo, dịch và hiệu chỉnh chương trình.