Bài 15. Đệ quy

Một hàm được gọi là đệ quy khi nó tự gọi lại chính nó nhiều lần đến khi vấn đề được giải quyết.

Một hàm đệ quy cần phải có điều kiện chấm dứt đề dừng việc tự gọi lại chính nó. Hàm đệ quy chấm dứt khi mỗi lần gọi đệ quy thì số giải pháp của vấn đề được giảm bớt và tiến gần đến điều kiện cơ sở. Một điều kiện cơ sở là điểm mà ở đó vấn đề được giải quyết và không cần đệ quy thêm lần nào nữa.