Bài 7. Kiểu dữ liệu

02/07/2021 admin 0

Bài này giới thiệu sơ lược các kiểu dữ liệu trong Python. Trong chương IV chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về từng kiểu dữ liệu và các thao tác xử lý đối với từng kiểu dữ liệu.