Bài 14. Tham số hàm

27/07/2021 admin 0

Giá trị mặc định có thể gán cho tất cả các tham số của hàm. Nhưng nếu trong hàm có một tham số không được gán giá trị mặc định thì tất cả các tham số có gán giá trị mặc định phải được đặt sau tham số không có giá trị mặc định.