Bài 10. Cấu trúc lặp với for

04/07/2021 admin 0

Cú pháp:

for <biến lặp> in <biến liên tục>:
    <câu/khối lệnh thực thi bằng số phần tử của biến liên tục lần>

Biến liên tục có thể là list, tuple, string.

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh if…else

04/07/2021 admin 0

Cú pháp:

if <điều kiện>:
    <câu/khối lệnh thực thi khi điều kiện đúng>

Lưu ý: Câu lệnh hoặc khối lệnh trong lệnh if phải được thụt đầu dòng như nhau.

Bài 8. Thao tác với tệp (cơ bản)

02/07/2021 admin 0

Để thao tác với tệp (đọc hoặc ghi dữ liệu) trong Python có nhiều cách khác nhau. Trong đó sử dụng câu lện with là đơn giản và hiệu quả, ngắn gọn và an toàn.

Bài 7. Kiểu dữ liệu

02/07/2021 admin 0

Bài này giới thiệu sơ lược các kiểu dữ liệu trong Python. Trong chương IV chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về từng kiểu dữ liệu và các thao tác xử lý đối với từng kiểu dữ liệu.

Bài 6. Biến, Hằng

02/07/2021 admin 0

Biến là một đối tượng trong chương trình. Mỗi biến sẽ có một vị trí riêng trong bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu (giá trị) được gán. Biến trong Python được đặt theo nguyên tắc định danh

Bài 4. Nhập, xuất dữ liệu

01/07/2021 admin 0

Để in dữ liệu ra màn hình ta sử dụng câu lện print(). Ví dụ

print('In dòng này ra màn hình ')a = 5print('Giá trị được gán cho a là', a)input()

Bài 3. Câu lệnh, khối lệnh và chú thích

29/06/2021 admin 0

Nếu Pascal, C++ hay Java dùng cặp ngoặc nhọn để bao một khối lệnh thì Python lại dùng cách thụt đầu dòng để đánh dấu khối lệnh.
Một khối lệnh (thường là khối lệnh của hàm, vòng lặp,…) bắt đầu với thụt lề và kết thúc với dòng đầu tiên không thụt lề. Thụt lề bao nhiêu là tùy ý nhưng chúng phải nhất quán trong suốt khối lệnh đó (các lệnh trong cùng một khối thì phải có độ thụt lề bằng nhau).

Bài 2. Từ khóa và định danh

28/06/2021 admin 0

Từ khóa (keyword) là những tên dành riêng của Python, chúng được định nghĩa sẵn để sử dụng. Chúng ta không thể dùng keyword để đặt tên biến, tên hàm hoặc bất kỳ đối tượng nào trong chương trình.