Bài 11. Cấu trúc lặp với while

1. Vòng lặp while

Cú pháp

while <điều kiện>:  <câu/khối lệnh thực thi khi còn thỏa điều kiện>

Ví dụ:

n = float(input("Nhập n: "))
sum = 0
i = 1
while i <= n:
  sum += i
  i +=1  # tăng biến đếm
print("Tổng: ", sum)
input()

Output: Bạn tự code để xem output nhé!

2. Vòng lặp while – else

Ví dụ:

counter = 0
while counter < 3:
  print("Trong vòng lặp while")
  counter = counter + 1
else:
  print("Trong else, xảy ra khi điều kiện while không còn thỏa.")

Output:

Trong vòng lặp while

Trong vòng lặp while

Trong vòng lặp while

Trong else, xảy ra khi điều kiện while không còn thỏa.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi